23 útěšných veršů z Bible, které připomínají Boží péči

23 útěšných veršů z Bible, které připomínají Boží péči
Judy Hall

Bůh se o lidi stará. Ať se děje cokoli, nikdy své děti neopouští. Písmo nám říká, že Bůh ví, co se v našich životech děje, a je věrný. Až budete číst tyto útěšné biblické verše, pamatujte, že Pán je dobrý a laskavý, váš všudypřítomný ochránce v nouzi.

Bůh se stará tím, že bojuje naše bitvy

Jaká útěcha vědět, že Bůh za nás bojuje, když máme strach. Je s námi v našich bitvách. Je s námi, ať jdeme kamkoli.

Deuteronomium 3:22

Neboj se jich, Hospodin, tvůj Bůh, bude bojovat za tebe. (NIV) Deuteronomium 31:7-8

"Buďte silní a odvážní... Hospodin sám jde před vámi a bude s vámi; nikdy vás neopustí ani nezanechá. Nebojte se, nenechte se odradit." (NIV) Jozue 1:9

Nepřikázal jsem ti snad? Buď silný a odvážný. Neboj se, nezoufej, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou, kamkoli půjdeš." (NIV)

Velká Boží péče v žalmech

Kniha Žalmů je skvělým místem, kam se můžete obrátit, když vás něco bolí. Tato sbírka poezie a modliteb obsahuje některá z nejutěšujících slov v Písmu. Zejména Žalm 23 je jedním z nejoblíbenějších, duši utěšujících míst v celé Bibli.

Žalm 23:1-4,6

Hospodin je můj pastýř, nic mi nechybí. On mi dává ulehnout na zelených pastvinách, vede mě k tichým vodám, občerstvuje mou duši. I kdybych šel nejtemnějším údolím, nebudu se bát ničeho zlého, neboť ty jsi se mnou; tvůj prut a tvá hůl, ty mě utěšují... Tvá dobrota a láska mě jistě budou provázet po všechny dny mého života a já budu přebývat v Hospodinově domě navěky." (NIV) Žalm 27:1

Hospodin je mé světlo a má spása - koho se mám bát? Hospodin je pevnost mého života - koho se mám bát? (NIV) Žalm 71:5

Vždyť ty jsi má naděje, svrchovaný Hospodine, má důvěra od mého mládí. (NIV) Žalm 86:17

Dej mi znamení své dobroty, aby to viděli moji nepřátelé a byli zahanbeni, neboť ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě. (NIV) Žalm 119:76

Viz_také: Úvod do LaVeyova satanismu a Satanské církve

Kéž je mi útěchou tvá neutuchající láska podle tvého slibu, který jsi dal svému služebníku. (NIV)

Útěcha v literatuře moudrosti

Přísloví 3:24

Když ulehneš, nebudeš se bát, když ulehneš, tvůj spánek bude sladký. (NIV) Kazatel 3,1-8

Všechno má svůj čas a každá činnost pod nebem svůj čas:

je čas se narodit a čas zemřít,

je čas sázet a čas vytrhávat,

čas zabíjet a čas léčit,

je čas bourat a čas stavět,

je čas plakat a čas smát se,

čas truchlit a čas tančit,

je čas kameny rozhazovat a čas je sbírat,

je čas, kdy je třeba přijmout a kdy je třeba se zdržet,

je čas hledat a čas vzdát se,

čas, kdy je třeba si je ponechat, a čas, kdy je třeba je vyhodit,

je čas trhat a čas napravovat,

je čas mlčet a čas mluvit,

je čas milovat a čas nenávidět,

čas války a čas míru.

(NIV)

Viz_také: Kdo je Pán Krišna?

Proroci mluví o Boží péči

Kniha Izajáš je dalším vynikajícím místem, kam se můžete obrátit, když potřebujete útěchu. Izajáš je nazýván "Knihou spásy." Druhá polovina Izajáše obsahuje poselství o odpuštění, útěše a naději, protože Bůh mluví skrze proroka, aby odhalil své plány na požehnání a záchranu svého lidu skrze přicházejícího Mesiáše.

Izajáš 12:2

Bůh je jistě má spása, budu doufat a nebudu se bát. Hospodin, sám Hospodin, je má síla a má obrana, stal se mou spásou." (NIV) Izajáš 49:13

Jásejte, nebesa, jásejte, země, zpívejte, hory! Neboť Hospodin utěšuje svůj lid a slituje se nad svými souženými. (NIV). Jeremiáš 1:8

"Nebojte se jich, neboť já jsem s vámi a zachráním vás," prohlašuje Hospodin. (NIV). Pláč 3:25

Hospodin je dobrý k těm, kdo v něj doufají, k tomu, kdo ho hledá. (B21) Micheáš 7:7

Já však v naději očekávám Hospodina, čekám na Boha, svého Spasitele, můj Bůh mě vyslyší. (NIV).

Útěcha v Novém zákoně

Matouš 5:4

Blaze těm, kdo truchlí, neboť oni budou potěšeni. (NIV) Lukáš 12:7

Vskutku, všechny vlasy na tvé hlavě jsou sečteny. Neboj se, máš větší cenu než mnoho vrabců. (NIV) Jan 14:1

Ať se vaše srdce neznepokojují. Věříte v Boha, věřte i ve mne. (NIV) Jan 14:27

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nedávám vám ho tak, jak ho dává svět. Ať se vaše srdce nezneklidňuje a nebojte se." (NIV). Jan 16:7

Říkám vám však pravdu: Je vám ku prospěchu, abych odešel, neboť neodejdu-li, pomocník k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. (NIV). Římanům 15:13

Kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem, když mu důvěřujete, abyste překypovali nadějí v síle Ducha svatého. (NIV) 2 Korintským 1:3-4

Chvála Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista, Otci soucitu a Bohu veškeré útěchy, který nás utěšuje ve všech našich trápeních, abychom my mohli utěšovat ty, kdo jsou v jakémkoli trápení, útěchou, kterou sami přijímáme od Boha. (NIV) Židům 13:6

Proto s důvěrou říkáme: "Hospodin je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi mohou udělat obyčejní smrtelníci?" (NIV) Cite this Article Format Your Citation Zavada, Jack. "23 Bible Verses That Say God Cares." Learn Religions, April 5, 2023, learnreligions.com/comforting-bible-verses-701329. Zavada, Jack. (2023, April 5). 23 Bible Verses That Say God Cares. Retrieved from//www.learnreligions.com/comforting-bible-verses-701329 Zavada, Jack. "23 Bible Verses That Say God Cares." Learn Religions. //www.learnreligions.com/comforting-bible-verses-701329 (navštíveno 25. května 2023). copy citation.
Judy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.