Biblické verše o sexuální nemorálnosti

Biblické verše o sexuální nemorálnosti
Judy Hall

Jedním z Božích záměrů při stvoření sexu bylo naše potěšení. Bůh však také stanovil hranice pro jeho užívání, aby nás ochránil. Podle Bible, když tyto ochranné hranice překročíme, dostáváme se do sexuální nemravnosti.

Tato rozsáhlá sbírka Písma slouží jako pomůcka pro ty, kdo chtějí studovat, co Bible říká o sexuálním hříchu.

Biblické verše o sexuální nemorálnosti

Skutky 15:29

"Musíte se zdržet jídla obětovaného modlám, požívání krve nebo masa z udušených zvířat a smilstva. Budete-li to dělat, bude se vám dařit dobře. Sbohem." (NLT)

1 Korintským 5:1-5

Skutečně se doneslo, že je mezi vámi nemravnost, a to taková, jaká se netoleruje ani mezi pohany, neboť muž má ženu svého otce. A vy jste zpupní! Neměli byste raději truchlit? Ať je ten, kdo to udělal, odstraněn z vašeho středu. Neboť ač nepřítomen tělem, jsem přítomen duchem, a jako bych byl přítomen, už jsem vynesl rozsudek nad tím, kdo něco takového udělal.Když se shromáždíte ve jménu Pána Ježíše a můj duch bude přítomen, s mocí našeho Pána Ježíše máte tohoto člověka vydat satanovi ke zničení těla, aby byl jeho duch zachráněn v den Páně. (ESV).

1 Korintským 5:9-11

Ve svém dopise jsem vám napsal, abyste se nestýkali s nemravnými lidmi - vůbec jsem tím nemyslel nemravné lidi tohoto světa, chamtivce a podvodníky nebo modloslužebníky, protože pak byste museli odejít ze světa. Nyní vám však píši, abyste se nestýkali s nikým, kdo nese jméno bratra, pokud je vinen nemravností nebo chamtivostí, nebo je modloslužebník, darebák, opilec nebopodvodník - ani jíst s takovým. (ESV)

1 Korintským 6:9-11

Nebo snad nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Nedejte se oklamat: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani lidé provozující homosexualitu, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani revanšisté, ani podvodníci nezdědí Boží království. A takoví byli někteří z vás. Ale byli jste obmyti, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménoPána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. (ESV)

Viz_také: Existence předchází podstatě: existencialistické myšlení

1 Korintským 10:8

Viz_také: Oslava svátku Tří králů v Mexiku

Nesmíme se oddávat nemravnosti, jako to dělali někteří z nich, a tak jich padlo dvacet tři tisíc za jediný den. (ESV)

Galatským 5:19

Když následuješ touhy své hříšné přirozenosti, výsledek je jasný: nemravnost, nečistota, chlípné rozkoše... (NLT)

Efezským 4:19

Ztratili veškerou citlivost a oddali se smyslnosti, aby se oddávali každé nečistotě s neustálou touhou po dalším. (NIV)

Efezským 5:3

Ať mezi vámi není smilstvo, nečistota ani chamtivost. Takové hříchy nemají mezi Božím lidem místo. (NLT).

1 Tesalonickým 4:3-7

Boží vůlí je, abyste byli svatí, a proto se držte dál od všech sexuálních hříchů. Pak bude každý z vás ovládat své tělo a žít ve svatosti a cti - ne v chlípné vášni jako pohané, kteří neznají Boha a jeho cesty. Nikdy v této věci neubližujte křesťanskému bratrovi a nepodvádějte ho tím, že znásilníte jeho ženu, protože Pán se mstí za všechny takové hříchy, jak jsme vás již dříve slavnostně varovali. Bůh nás povolal, abychom žilisvatý život, ne nečistý život. (NLT)

1 Petrův 4,1-3

Protože tedy Kristus trpěl v těle, vyzbrojte se stejným smýšlením, neboť kdo trpěl v těle, přestal hřešit, aby po zbytek času žil v těle už ne pro lidské vášně, ale pro Boží vůli. Neboť čas, který uplynul, stačí k tomu, abyste dělali to, co chtějí dělat pohané, žili ve smyslnosti, vášních, opilství, orgiích, pitístrany a bezbožné modlářství. (ESV)

Zjevení 2:14-16

Mám však proti vám několik věcí: máte tam některé, kteří se drží učení Baláma, jenž učil Baláka, aby synům Izraele kladl překážku, aby jedli pokrmy obětované modlám a provozovali smilstvo. Tak i vy máte některé, kteří se drží učení nikolaitů. Proto čiňte pokání. Pokud ne, přijdu k vám brzy a budu proti nim bojovat mečem svých úst.(ESV)

Zjevení 2:20

Ale já mám proti tobě to, že toleruješ tu ženu Jezábel, která si říká prorokyně a učí a svádí mé služebníky k nemravnosti a k požívání modlám obětovaných pokrmů. (ESV).

Zjevení 2:21-23

Dal jsem jí čas k pokání, ale ona odmítá činit pokání ze své smilstva. Hle, uvrhnu ji na lůžko nemocných a ty, kdo s ní cizoloží, uvrhnu do velkého soužení, pokud nebudou činit pokání z jejích skutků, a její děti usmrtím. A všechny církve poznají, že já jsem ten, kdo zkoumá mysl a srdce, a každému z vás dám podle vašich skutků." (ESV)

Biblické verše o předmanželském sexu

Deuteronomium 22:13-21

Předpokládejme, že se muž ožení se ženou, ale poté, co se s ní vyspí, se proti ní obrátí a veřejně ji obviní z hanebného chování a řekne: "Když jsem si tuto ženu bral, zjistil jsem, že není panna." Pak musí otec a matka ženy přinést důkaz o jejím panenství starším, kteří zasedají u městské brány. Její otec jim musí říci: "Dal jsem svou dceru tomuto muži za ženu,a teď se proti ní obrátil." Obvinil ji z hanebného chování a řekl: "Zjistil jsem, že vaše dcera není panna. Ale tady je důkaz panenství mé dcery." Pak musí rozprostřít její prostěradlo před staršími. Starší pak musí muže odvést a potrestat. Musí mu také uložit pokutu 100 stříbrných, kterou musí zaplatit otci té ženy, protože veřejněŽena pak zůstane manželkou muže a ten se s ní nesmí nikdy rozvést. Předpokládejme však, že obvinění muže je pravdivé a on může prokázat, že nebyla pannou. Žena musí být odvedena ke dveřím domu svého otce a tam ji muži z města musí ukamenovat, protože se dopustila hanebného zločinu v Izraeli tím, že byla promiskuitní, zatímcožijící v domě svých rodičů. Tímto způsobem očistíte toto zlo ze svého středu. (NLT)

1 Korintským 7:9

Pokud se však nedokážou ovládnout, měli by se oženit. Je lepší se oženit než hořet chtíčem. (NLT)

Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "Bible Verses About Sexual Immorality." Learn Religions, Aug. 25, 2020, learnreligions.com/bible-verses-about-sexual-immorality-699956. Fairchild, Mary. (2020, August 25). Bible Verses About Sexual Immorality. Retrieved from //www.learnreligions.com/bible-verses-about-sexual-immorality-699956 Fairchild, Mary. "Bible Verses About SexualNemorálnost." Learn Religions. //www.learnreligions.com/bible-verses-about-sexual-immorality-699956 (navštíveno 25. května 2023). copy citationJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.