ક્રિશ્ચિયન કોમ્યુનિયન - બાઈબલના મંતવ્યો અને અવલોકનો

ક્રિશ્ચિયન કોમ્યુનિયન - બાઈબલના મંતવ્યો અને અવલોકનો
Judy Hall

બાપ્તિસ્માથી વિપરીત, જે એક સમયની ઘટના છે, કોમ્યુનિયન એ એક પ્રથા છે જેનો અર્થ એક ખ્રિસ્તીના સમગ્ર જીવન દરમિયાન વારંવાર અવલોકન કરવામાં આવે છે. તે પૂજાનો પવિત્ર સમય છે જ્યારે ખ્રિસ્તે આપણા માટે જે કર્યું તેને યાદ કરવા અને ઉજવણી કરવા માટે આપણે કોર્પોરેટલી એક શરીર તરીકે ભેગા થઈએ છીએ.

ક્રિશ્ચિયન કોમ્યુનિયન સાથે સંકળાયેલા નામો

 • પવિત્ર કોમ્યુનિયન
 • ધ સેક્રેમેન્ટ ઓફ કોમ્યુનિયન
 • બ્રેડ એન્ડ વાઈન (ધ એલિમેન્ટ્સ)
 • ધ બોડી એન્ડ બ્લડ ઓફ ક્રાઈસ્ટ
 • ધ લોર્ડ્સ સપર
 • ધ યુકેરીસ્ટ

શા માટે ખ્રિસ્તીઓ કોમ્યુનિયનનું અવલોકન કરે છે?

 • અમે કોમ્યુનિયનનું અવલોકન કરીએ છીએ કારણ કે ભગવાનએ અમને કહ્યું હતું . આપણે તેમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું જોઈએ:

  અને જ્યારે તેણે આભાર માન્યો, ત્યારે તેણે તેને તોડી નાખ્યું અને કહ્યું, "આ મારું શરીર છે, જે તમારા માટે છે; મારી યાદમાં કરો. " 1 કોરીંથી 11:24 (NIV)

 • કોમ્યુનિયનનું અવલોકન કરતી વખતે આપણે ખ્રિસ્તને યાદ કરીએ છીએ અને તેમણે તેમના જીવન, મૃત્યુ અને પુનરુત્થાનમાં આપણા માટે જે કર્યું છે તે બધું:

  અને જ્યારે તેણે આભાર માન્યો, ત્યારે તેણે તેને તોડી નાખ્યું અને કહ્યું, "આ મારું શરીર છે, જે તમારા માટે છે; મારી સ્મરણાર્થે આ કરો." 1 કોરીંથી 11 :24 (NIV)

 • જ્યારે કોમ્યુનિયનનું અવલોકન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પોતાને તપાસવા માટે સમય કાઢીએ છીએ :

  એક માણસે તે પહેલાં પોતાની તપાસ કરવી જોઈએ બ્રેડ ખાય છે અને કપમાંથી પીવે છે. 1 કોરીન્થિયન્સ 11:28 (NIV)

 • કોમ્યુનિયનનું અવલોકન કરતી વખતે આપણે તે ન આવે ત્યાં સુધી તેમના મૃત્યુની ઘોષણા કરીએ છીએ . તે પછી, વિશ્વાસનું નિવેદન છે:

  માટેજ્યારે પણ તમે આ રોટલી ખાઓ છો અને આ પ્યાલો પીતા હો, ત્યારે તમે પ્રભુના મૃત્યુની ઘોષણા કરો છો જ્યાં સુધી તે ન આવે ત્યાં સુધી. અમારી ખ્રિસ્તના શરીરમાં ભાગીદારી બતાવો. તેમનું જીવન આપણું જીવન બની જાય છે અને આપણે એકબીજાના સભ્યો બનીએ છીએ:

  આ પણ જુઓ: મુસ્લિમો કૂતરાઓને પાળતુ પ્રાણી તરીકે રાખે છે

  શું આભારનો પ્યાલો જેના માટે આપણે આભાર માનીએ છીએ તે ખ્રિસ્તના રક્તમાં ભાગીદારી નથી? અને જે રોટલી આપણે તોડીએ છીએ તે ખ્રિસ્તના શરીરમાં ભાગીદારી નથી? કારણ કે ત્યાં એક રોટલી છે, આપણે, જેઓ ઘણા છે, તે એક શરીર છીએ , કારણ કે આપણે બધા એક રોટલીમાં ભાગ લઈએ છીએ. 1 કોરીંથી 10:16-17 (NIV)

3 કોમ્યુનિયનના મુખ્ય ખ્રિસ્તી મંતવ્યો

 • બ્રેડ અને વાઇન ખ્રિસ્તનું વાસ્તવિક શરીર અને લોહી બની જાય છે. આ માટેનો કેથોલિક શબ્દ ટ્રાન્સબસ્ટેન્ટિએશન છે.
 • બ્રેડ અને વાઇન અપરિવર્તિત તત્વો છે, પરંતુ વિશ્વાસ દ્વારા ખ્રિસ્તની હાજરી તેમનામાં અને તેના દ્વારા આધ્યાત્મિક રીતે વાસ્તવિક બને છે.
 • બ્રેડ અને વાઇન અપરિવર્તિત છે. તત્વો, પ્રતીકો તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા, ખ્રિસ્તના શરીર અને રક્તનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, તેમના સ્થાયી બલિદાનની યાદમાં.

કોમ્યુનિયન સાથે સંકળાયેલ શાસ્ત્રો:

જ્યારે તેઓ ખાતા હતા, ત્યારે ઈસુએ રોટલી લીધી , આભાર માન્યો અને તેને તોડી નાખ્યો, અને તેના શિષ્યોને આપીને કહ્યું, "લો અને ખાઓ; આ મારું શરીર છે." પછી તેણે પ્યાલો લીધો, આભાર માન્યો અને તેઓને અર્પણ કરીને કહ્યું, "તમે બધા તેમાંથી પીઓ. આ મારું કરારનું લોહી છે, જે રેડવામાં આવે છે.ઘણા લોકો માટે પાપોની ક્ષમા માટે." મેથ્યુ 26:26-28 (NIV)

જ્યારે તેઓ જમતા હતા, ત્યારે ઈસુએ રોટલી લીધી, આભાર માન્યો અને તેને તોડી, અને તેને આપી. શિષ્યો, કહે છે, "લે; આ મારું શરીર છે." પછી તેણે પ્યાલો લીધો, આભાર માન્યો અને તે તેઓને અર્પણ કર્યો, અને તેઓએ તેમાંથી પીધું. "આ મારા કરારનું લોહી છે, જે ઘણા લોકો માટે રેડવામાં આવે છે." માર્ક 14: 22-24 (NIV)

અને તેણે રોટલી લીધી, આભાર માન્યો અને તોડી, અને તેઓને આપી અને કહ્યું, "આ મારું શરીર છે જે તમારા માટે આપવામાં આવ્યું છે; મારી યાદમાં આ કરો." તે જ રીતે, રાત્રિભોજન પછી તેણે પ્યાલો લીધો અને કહ્યું, "આ પ્યાલો મારા લોહીમાં નવો કરાર છે, જે તમારા માટે રેડવામાં આવે છે." લુક 22:19- 20 (NIV)

શું થેંક્સગિવીંગનો પ્યાલો કે જેના માટે આપણે આભાર માનીએ છીએ તે ખ્રિસ્તના લોહીમાં ભાગીદારી નથી? અને શું તે રોટલી નથી જે આપણે ખ્રિસ્તના શરીરમાં ભાગીદારી તોડીએ છીએ? કારણ કે ત્યાં એક રોટલી છે, આપણે જે ઘણા છીએ તે એક શરીર છીએ, કારણ કે આપણે બધા એક રોટલીમાં ભાગ લઈએ છીએ. 1 કોરીંથી 10:16-17 (NIV)

અને જ્યારે તેણે આપ્યું આભાર, તેણે તેને તોડી નાખ્યું અને કહ્યું, "આ મારું શરીર છે, જે તમારા માટે છે; મારી યાદમાં આ કરો." તે જ રીતે, રાત્રિભોજન પછી તેણે પ્યાલો લીધો અને કહ્યું, "આ પ્યાલો મારા લોહીમાં નવો કરાર છે; જ્યારે પણ તમે તેને પીવો ત્યારે મારી યાદમાં આ કરો." કારણ કે જ્યારે પણ તમે આ રોટલી ખાઓ છો અને આ પ્યાલો પીશો, ત્યારે તમે પ્રભુના મૃત્યુની ઘોષણા કરો છો જ્યાં સુધી તે આવે છે. 1 કોરીંથી.11:24-26 (NIV)

આ પણ જુઓ: હનુકાહ મેનોરાહને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરવી અને હનુક્કાહ પ્રાર્થનાનો પાઠ કરવો

ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું છું, જ્યાં સુધી તમે માણસના પુત્રનું માંસ ખાશો નહીં અને તેનું લોહી પીશો નહીં, ત્યાં સુધી તમારામાં જીવન નથી. . જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીવે છે તેને શાશ્વત જીવન છે, અને હું તેને છેલ્લા દિવસે સજીવન કરીશ.

 • ક્રિશ્ચિયન સિમ્બોલ્સ: એન ઇલસ્ટ્રેટેડ ગ્લોસરી

વધુ કોમ્યુનિયન રિસોર્સિસ

 • ધ લાસ્ટ સપર (બાઇબલ સ્ટોરી સમરી)
 • ટ્રાન્સબસ્ટેન્શિએશન શું છે ?
આ લેખને તમારા અવતરણને ફોર્મેટ કરો ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. "કોમ્યુનિયન શું છે?" ધર્મ શીખો, 25 ઓગસ્ટ, 2020, learnreligions.com/what-is-communion-700655. ફેરચાઈલ્ડ, મેરી. (2020, ઓગસ્ટ 25). કોમ્યુનિયન શું છે? //www.learnreligions.com/what-is-communion-700655 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "કોમ્યુનિયન શું છે?" ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/what-is-communion-700655 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.