Jozue v Bibli - Věrný následovník Boží

Jozue v Bibli - Věrný následovník Boží
Judy Hall

Biblický Jozue začal svůj život v Egyptě jako otrok pod krutými egyptskými veliteli, ale díky věrné poslušnosti Bohu se stal jedním z největších vůdců Izraele. Jako Mojžíšův nástupce vedl Jozue izraelský lid do zaslíbené země Kanaán.

Jozue v Bibli

  • Známý pro: Po Mojžíšově smrti se Jozue stal vůdcem Izraele a úspěšně vedl izraelské vojsko při dobývání zaslíbené země. Byl také starozákonním předobrazem Krista.
  • Biblické odkazy : Jozue je v Bibli zmíněn v Exodu 17, 24, 32, 33; v Numeriích, Deuteronomiu, Jozue, Soudců 1:1-2:23; 1 Samuelova 6:14-18; 1 Kronik 7:27; Nehemiáš 8:17; Skutky 7:45; Židům 4:7-9.
  • Rodné město : Jozue se narodil v Egyptě, pravděpodobně v oblasti zvané Gošen v severovýchodní nilské deltě. Narodil se jako otrok, stejně jako jeho hebrejští souvěrci.
  • Povolání : egyptský otrok, Mojžíšův osobní pomocník, vojenský velitel, vůdce Izraele.
  • Otec : Jozuův otec byl Nún z Efrajimova kmene.
  • Manžel: Bible se nezmiňuje o tom, že by Jozue měl ženu nebo děti, což je další známka toho, že Jozue představuje předobraz Krista.

Mojžíš dal Ozeášovi, synu Nunovu, nové jméno: Jozue ( Yeshua v hebrejštině), což znamená "Hospodin je spása" nebo "Jahve zachraňuje". Tento výběr jména byl prvním ukazatelem toho, že Jozue byl "předobrazem" nebo obrazem Ježíše Krista, Mesiáše. Mojžíš dal toto jméno také jako potvrzení toho, že všechna Jozueho budoucí vítězství budou záviset na Bohu, který za něj bude bojovat.

Když Mojžíš poslal 12 zvědů na průzkum kanaánské země, pouze Jozue a Káleb, syn Jefunův, věřili, že Izraelci mohou s Boží pomocí zemi dobýt. Rozzlobený Bůh poslal Židy na 40 let putovat pouští, dokud tato nevěrná generace nevymřela. Z těchto zvědů přežili pouze Jozue a Káleb.

Než Židé vstoupili do Kanaánu, Mojžíš zemřel a jeho nástupcem se stal Jozue. Do Jericha vyslali špehy. Prostitutka Rachab je ukrývala a pak jim pomohla utéct. Když jejich armáda vtrhla do země, přísahali, že budou Rachab a její rodinu chránit. Aby Židé vstoupili do země, museli překročit rozvodněnou řeku Jordán. Když kněží a levité nesli do řeky Archu úmluvy, voda seTento zázrak se podobal zázraku, který Bůh učinil u Rudého moře.

Jozue se v bitvě o Jericho řídil zvláštními Božími pokyny. Šest dní vojsko pochodovalo kolem města. Sedmého dne sedmkrát pochodovali, křičeli a hradby se zhroutily. Izraelci se vřítili dovnitř a pobili všechno živé kromě Rachab a její rodiny.

Viz_také: Chemoš: starověký bůh Moábců

Protože byl Jozue poslušný, učinil Bůh v bitvě u Gibeonu další zázrak. Nechal slunce na obloze ustat na celý den, aby Izraelci mohli zcela vyhladit své nepřátele.

Pod Jozuovým zbožným vedením Izraelci dobyli zemi Kanaán. Jozue přidělil každému z 12 kmenů svůj díl. Jozue zemřel ve věku 110 let a byl pohřben v Timnat Sera v Efrajimském pohoří.

Jozuovy úspěchy v Bibli

Během 40 let, kdy židovský národ putoval pouští, sloužil Jozue jako věrný Mojžíšův pomocník. Z 12 zvědů vyslaných na průzkum Kanaánu měli důvěru v Boha pouze Jozue a Káleb a jen oni dva přežili pouštní zkoušku a vstoupili do zaslíbené země. Navzdory obrovské přesile vedl Jozue izraelské vojsko při dobývání zaslíbené země. Rozdělil zemi mezi jednotlivé kmeny.a nějakou dobu jim vládl. Jozuovým největším životním úspěchem byla bezpochyby jeho neochvějná věrnost a víra v Boha.

Viz_také: Je v Bibli víno?

Někteří biblisté považují Jozua za starozákonní předobraz nebo předobraz Ježíše Krista, zaslíbeného Mesiáše. To, co Mojžíš (který představoval Zákon) nedokázal, dokázal Jozue (Ješua), když úspěšně vyvedl Boží lid z pouště, porazil jeho nepřátele a vstoupil do zaslíbené země. Jeho úspěchy poukazují na dokonané dílo Ježíše Krista na kříži - naporážku Božího nepřítele, satana, osvobození všech věřících ze zajetí hříchu a otevření cesty do "zaslíbené země" věčnosti.

Silné stránky

Jozue byl při službě Mojžíšovi také pozorným žákem a od velkého vůdce se mnohému naučil. Jozue projevil obrovskou odvahu, přestože mu byla svěřena obrovská zodpovědnost. Byl vynikajícím vojenským velitelem. Jozuovi se dařilo, protože důvěřoval Bohu ve všech aspektech svého života.

Slabé stránky

Před bitvou se Jozue vždy radil s Bohem. Bohužel tak neučinil, když lid Gibeonu uzavřel s Izraelem klamnou mírovou smlouvu. Bůh zakázal Izraeli uzavírat smlouvy s jakýmkoli lidem v Kanaánu. Kdyby Jozue nejprve hledal Boží vedení, této chyby by se nedopustil.

Životní lekce

Poslušnost, víra a závislost na Bohu učinily z Jozua jednoho z nejsilnějších izraelských vůdců. Poskytl nám odvážný příklad k následování. Stejně jako my byl Jozue často obléhán jinými hlasy, ale rozhodl se následovat Boha a činil tak věrně. Jozue bral vážně Desatero a nařídil izraelskému lidu, aby podle něj také žil.

I když Jozue nebyl dokonalý, dokázal, že život v poslušnosti Bohu přináší velkou odměnu. Hřích má vždycky své následky. Pokud budeme žít podle Božího slova, stejně jako Jozue, obdržíme Boží požehnání.

Klíčové biblické verše

Jozue 1:7

"Buďte silní a velmi stateční. Dbejte na dodržování celého zákona, který vám dal můj služebník Mojžíš, neodchylujte se od něj napravo ani nalevo, abyste měli úspěch všude, kam půjdete." (NIV)

Jozue 4:14

Toho dne Hospodin vyvýšil Jozua před celým Izraelem a oni ho ctili po všechny dny jeho života, stejně jako ctili Mojžíše. (NIV).

Jozue 10:13-14

Slunce se zastavilo uprostřed oblohy a zpozdilo se se západem asi o celý den. Nikdy předtím ani potom nebyl takový den, kdy by Hospodin vyslyšel člověka. Hospodin jistě bojoval za Izrael! (NIV).

Jozue 24:23-24

"Nyní tedy," řekl Jozue, "odhoďte cizí bohy, kteří jsou mezi vámi, a odevzdejte svá srdce Hospodinu, Bohu Izraele." Lid Jozuovi odpověděl: "Budeme sloužit Hospodinu, svému Bohu, a poslouchat ho." (NIV).

Cite this Article Format Your Citation Zavada, Jack. "Joshua - Faithful Follower of God." Learn Religions, 26. srpna 2020, learnreligions.com/joshua-faithful-follower-of-god-701167. Zavada, Jack. (2020, 26. srpna). Joshua - Faithful Follower of God. Retrieved from //www.learnreligions.com/joshua-faithful-follower-of-god-701167 Zavada, Jack. "Joshua - Faithful Follower of God." Learn Religions.//www.learnreligions.com/joshua-faithful-follower-of-god-701167 (navštíveno 25. května 2023). citace kopieJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.