બાઇબલમાં સેમ્યુઅલ કોણ હતું?

બાઇબલમાં સેમ્યુઅલ કોણ હતું?
Judy Hall
સેમ્યુઅલ તેના ચમત્કારિક જન્મથી તેના મૃત્યુ સુધી ભગવાન માટે પસંદ કરાયેલો માણસ હતો. તેમણે તેમના જીવન દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ પર સેવા આપી, ભગવાનની કૃપા મેળવી કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે કેવી રીતે આજ્ઞા પાળવી.

સેમ્યુઅલ રાજા શાઉલ અને રાજા ડેવિડનો સમકાલીન હતો. તેના માતા-પિતા એલ્કનાહ અને હેન્નાએ તેને ભગવાનને સમર્પિત કર્યો, બાળકને મંદિરમાં ઉછેરવા માટે પાદરી એલીને આપ્યો. પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 3:20 માં સેમ્યુઅલને ન્યાયાધીશોમાં છેલ્લા અને પ્રબોધકોમાં પ્રથમ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. બાઇબલમાં બહુ ઓછા લોકો સેમ્યુઅલ જેટલા ઈશ્વરને આજ્ઞાકારી હતા.

આ પણ જુઓ: શું બાઇબલમાં નાગદમન છે?

સેમ્યુઅલ

  • આના માટે જાણીતા: ઇઝરાયેલ પર પ્રબોધક અને ન્યાયાધીશ તરીકે, સેમ્યુઅલ ઇઝરાયેલની રાજાશાહીની સ્થાપનામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઇઝરાયલના રાજાઓને અભિષેક કરવા અને સલાહ આપવા માટે ઇશ્વરે તેને પસંદ કર્યો.
  • બાઇબલ સંદર્ભો : સેમ્યુઅલનો ઉલ્લેખ 1 સેમ્યુઅલ 1-28માં થયો છે; ગીતશાસ્ત્ર 99:6; યર્મિયા 15:1; પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 3:24, 13:20; અને હિબ્રૂ 11:32.
  • પિતા : એલ્કનાહ
  • માતા : હેન્ના
  • પુત્રો : જોએલ, અબીજાહ
  • વતન : બેન્જામિનનો રામા, એફ્રાઈમના પહાડી પ્રદેશમાં સ્થિત છે.
  • વ્યવસાય: પાદરી, ન્યાયાધીશ, પ્રબોધક, " દ્રષ્ટા," અને રાજાઓના અભિષેક માટે ભગવાનને બોલાવ્યા.

બાઇબલમાં સેમ્યુઅલની વાર્તા

સેમ્યુઅલ કોહાથના વંશજોમાંથી એક લેવી હતો. તે બાઈબલના કેટલાક પાત્રોમાંના એક હતા જેમની પાસે વિગતવાર જન્મ કથા છે.

બાઇબલમાં તેની વાર્તાની શરૂઆત એક વેરાન સ્ત્રી હેન્નાથી થઈ હતી, જે બાળક માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી હતી. બાઇબલ કહે છે "પ્રભુતેણીને યાદ કરી," અને તેણી ગર્ભવતી થઈ. તેણીએ બાળકનું નામ સેમ્યુઅલ રાખ્યું, જેનો હિબ્રુમાં અર્થ થાય છે "ભગવાન સાંભળે છે" અથવા "ભગવાનનું નામ." જ્યારે છોકરાનું દૂધ છોડાવ્યું, ત્યારે હેન્નાએ તેને શિલોહમાં ભગવાનની સંભાળમાં રજૂ કર્યો. એલી પ્રમુખ યાજક.

બાળપણમાં, સેમ્યુઅલ મંડપમાં સેવા કરતો હતો, પાદરી એલીની સાથે ઈશ્વરની સેવા કરતો હતો. તે એક વિશ્વાસુ યુવાન સેવક હતો જેના પર ઈશ્વરની કૃપા હતી. એક રાત્રે ઈશ્વરે સેમ્યુઅલ સાથે વાત કરી હતી જ્યારે તે સૂતો હતો. , અને છોકરાએ એલીના માટે ભગવાનનો અવાજ ભૂલ્યો. વૃદ્ધ પાદરીને સમજાયું કે ભગવાન સેમ્યુઅલ સાથે વાત કરી રહ્યા છે ત્યાં સુધી આ ત્રણ વખત થયું.

સેમ્યુઅલ ડહાપણમાં વૃદ્ધિ પામ્યો અને પ્રબોધક બન્યો. ઇઝરાયેલીઓ પર પલિસ્તીઓના મહાન વિજય પછી, સેમ્યુઅલ ન્યાયાધીશ બન્યો અને મિસ્પાહમાં પલિસ્તીઓ સામે રાષ્ટ્રને એકત્ર કર્યું. તેણે રામાહ ખાતે પોતાનું ઘર સ્થાપ્યું, વિવિધ શહેરોમાં ફરતો ફરતો જ્યાં તેણે લોકોના વિવાદોનું સમાધાન કર્યું.

કમનસીબે, સેમ્યુઅલના પુત્રો, જોએલ અને અબિયા, જેઓ તેમને ન્યાયાધીશો તરીકે અનુસરવા સોંપવામાં આવ્યા હતા, ભ્રષ્ટ હતા, તેથી લોકોએ રાજાની માંગણી કરી. સેમ્યુઅલે ઈશ્વરની વાત સાંભળી અને ઈસ્રાએલના પ્રથમ રાજા, શાઉલ નામના ઊંચા, સુંદર બેન્જામિનીને અભિષિક્ત કર્યા.

તેમના વિદાય ભાષણમાં, વૃદ્ધ સેમ્યુઅલે લોકોને મૂર્તિઓ છોડી દેવા અને સાચા ભગવાનની સેવા કરવા ચેતવણી આપી. તેણે તેઓને કહ્યું કે જો તેઓ અને રાજા શાઉલ આજ્ઞાભંગ કરશે, તો ઈશ્વર તેઓનો નાશ કરશે. પરંતુ શાઉલે અનાદર કર્યો, ઈશ્વરના પાદરી સેમ્યુઅલની રાહ જોવાને બદલે પોતે બલિદાન આપ્યું.

ફરીથી શાઉલે અમાલેકીઓ સાથેના યુદ્ધમાં ભગવાનની આજ્ઞા તોડી, દુશ્મનના રાજા અને તેમના શ્રેષ્ઠ પશુધનને બચાવ્યા જ્યારે સેમ્યુઅલે શાઉલને બધું જ નાશ કરવાનો આદેશ આપ્યો. ઈશ્વર એટલો દુઃખી થયો કે તેણે શાઉલને નકાર્યો અને બીજા રાજાને પસંદ કર્યો. સેમ્યુઅલ બેથલેહેમ ગયો અને યશાઈના પુત્ર, યુવાન ભરવાડ ડેવિડનો અભિષેક કર્યો. આમ વર્ષોની અગ્નિપરીક્ષા શરૂ થઈ કારણ કે ઈર્ષાળુ શાઉલે ટેકરીઓમાંથી ડેવિડનો પીછો કર્યો અને તેને મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો.

સેમ્યુએલે શાઉલને વધુ એક વાર દેખાડ્યું - સેમ્યુઅલ મૃત્યુ પામ્યા પછી! શાઉલે એક માધ્યમની મુલાકાત લીધી, એન્ડોરની ચૂડેલ, તેણીને એક મહાન યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ, સેમ્યુઅલની ભાવનાને ઉછેરવાનો આદેશ આપ્યો. 1 સેમ્યુઅલ 28:16-19 માં, તે દેખાવે શાઉલને કહ્યું કે તે તેના જીવન અને તેના બે પુત્રોના જીવન સાથે યુદ્ધ હારી જશે.

આખા ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટમાં, થોડા લોકો સેમ્યુઅલ જેટલા ભગવાનને આજ્ઞાકારી હતા. હિબ્રૂઝ 11માં "હૉલ ઑફ ફેઇથ"માં તેને એક અસંતુષ્ટ સેવક તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ જુઓ: 5 મુસ્લિમ દૈનિક પ્રાર્થના સમય અને તેનો અર્થ શું છે

બાઇબલમાં સેમ્યુઅલના પાત્રની શક્તિઓ

સેમ્યુઅલ એક પ્રામાણિક અને ન્યાયી ન્યાયાધીશ હતા, જે નિષ્પક્ષપણે ભગવાનના કાયદાનું પાલન કરતા હતા. એક પ્રબોધક તરીકે, તેમણે ઇઝરાયેલને મૂર્તિપૂજામાંથી પાછા ફરવા અને એકલા ભગવાનની સેવા કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમની અંગત ગેરસમજ હોવા છતાં, તેમણે ઇઝરાયેલને ન્યાયાધીશોની સિસ્ટમમાંથી તેની પ્રથમ રાજાશાહી તરફ દોરી.

સેમ્યુઅલ ઈશ્વરને પ્રેમ કરતો હતો અને કોઈ પ્રશ્ન વિના આજ્ઞા પાળતો હતો. તેમની પ્રામાણિકતાએ તેમને તેમની સત્તાનો લાભ લેતા અટકાવ્યા. તેમની પ્રથમ વફાદારી ભગવાન પ્રત્યે હતી, પછી ભલેને લોકો અથવા રાજા શું વિચારેતેને

નબળાઈઓ

જ્યારે સેમ્યુઅલ તેના પોતાના જીવનમાં નિષ્કલંક હતો, તેણે તેના ઉદાહરણને અનુસરવા માટે તેના પુત્રોને ઉછેર્યા ન હતા. તેઓ લાંચ લેતા હતા અને અપ્રમાણિક શાસકો હતા.

સેમ્યુઅલના જીવનમાંથી પાઠ

આજ્ઞાપાલન અને આદર એ શ્રેષ્ઠ માર્ગો છે જે આપણે ઈશ્વરને બતાવી શકીએ છીએ કે આપણે તેને પ્રેમ કરીએ છીએ. જ્યારે તેમના સમયના લોકો તેમના પોતાના સ્વાર્થથી નાશ પામ્યા હતા, ત્યારે સેમ્યુઅલ સન્માનના માણસ તરીકે બહાર ઊભો હતો. શમૂએલની જેમ, જો આપણે આપણા જીવનમાં ઈશ્વરને પ્રથમ સ્થાન આપીએ તો આ દુનિયાના ભ્રષ્ટાચારથી બચી શકીશું.

મુખ્ય બાઇબલ કલમો

1 સેમ્યુઅલ 2:26

અને છોકરો સેમ્યુઅલ કદમાં અને ભગવાન અને લોકોની તરફેણમાં વધતો ગયો . (NIV)

1 સેમ્યુઅલ 3:19-21

સેમ્યુઅલ મોટો થતો ગયો તેમ પ્રભુ તેની સાથે હતા, અને તેણે સેમ્યુઅલના કોઈ પણ શબ્દોને જમીન પર પડવા દીધા નહીં. અને દાનથી બેરશેબા સુધીના બધા ઇઝરાયલે ઓળખ્યું કે શમુએલ યહોવાના પ્રબોધક તરીકે પ્રમાણિત છે. યહોવા શીલોહમાં સતત દેખાતા રહ્યા, અને ત્યાં તેમણે પોતાના વચન દ્વારા શમુએલને પ્રગટ કર્યા. (NIV)

1 સેમ્યુઅલ 15:22-23

"શું યહોવાને દહનીયાર્પણો અને બલિદાનોમાં એટલી જ ખુશી થાય છે જેટલી પ્રભુની આજ્ઞા પાળવામાં આવે છે? બલિદાન કરતાં, અને ધ્યાન રાખવું ઘેટાંની ચરબી કરતાં વધુ સારું છે..." (NIV)

1 સેમ્યુઅલ 16:7

પરંતુ પ્રભુએ સેમ્યુઅલને કહ્યું, "તેના દેખાવને કે તેની ઊંચાઈને ધ્યાનમાં ન લો, કેમ કે મેં તેને નકારી કાઢ્યો છે. લોકો જે જુએ છે તેને યહોવા જોતા નથી. લોકો બાહ્ય દેખાવને જુએ છે,પરંતુ ભગવાન હૃદય તરફ જુએ છે." (NIV)

આ લેખને તમારા અવતરણને ફોર્મેટ કરો ઝાવડા, જેક. "બાઇબલમાં સેમ્યુઅલ કોણ હતા?" ધર્મ શીખો, ડિસેમ્બર 6, 2021, learnreligions.com/samuel-last -of-the-judges-701161. ઝાવડા, જેક. (2021, ડિસેમ્બર 6). બાઇબલમાં સેમ્યુઅલ કોણ હતો? જેક. "બાઇબલમાં સેમ્યુઅલ કોણ હતું?" ધર્મ શીખો.Judy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.