અબ્રાહમ અને આઇઝેકની વાર્તા - વિશ્વાસની અંતિમ કસોટી

અબ્રાહમ અને આઇઝેકની વાર્તા - વિશ્વાસની અંતિમ કસોટી
Judy Hall

અબ્રાહમ અને આઇઝેકની વાર્તામાં સૌથી વધુ પીડાદાયક કસોટીનો સમાવેશ થાય છે - એક અજમાયશ જે બંને પુરુષો ભગવાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસને કારણે પસાર થાય છે. ઈશ્વરે ઈબ્રાહીમને ઈશ્વરના વચનના વારસદાર ઈસ્હાકને લઈ જવા અને તેનું બલિદાન આપવા સૂચના આપી. અબ્રાહમ તેનું પાલન કરે છે, આઇઝેકને વેદી સાથે બાંધે છે, પરંતુ ભગવાન દરમિયાનગીરી કરે છે અને તેના બદલે ઓફર કરવા માટે એક રેમ આપે છે. પછી, ભગવાન અબ્રાહમ સાથેના તેમના કરારને મજબૂત બનાવે છે.

આ પણ જુઓ: બાઇબલમાં મિત્રતાના ઉદાહરણો

પ્રતિબિંબ માટેનો પ્રશ્ન

જેમ તમે અબ્રાહમ અને આઇઝેકની વાર્તા વાંચો છો તેમ આ વિચારો પર પ્રતિબિંબિત કરો:

પોતાના બાળકનું બલિદાન આપવું એ વિશ્વાસની અંતિમ કસોટી છે. જ્યારે પણ ઈશ્વર આપણી શ્રદ્ધાની કસોટી થવા દે છે, ત્યારે આપણે વિશ્વાસ રાખી શકીએ કે તેમના મનમાં સારો હેતુ છે. પરીક્ષણો અને કસોટીઓ ભગવાન પ્રત્યેની આપણી આજ્ઞાપાલન અને તેમનામાંની આપણી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની વાસ્તવિકતા દર્શાવે છે. કસોટીઓ પણ દ્રઢતા, ચારિત્ર્યની શક્તિ પેદા કરે છે અને જીવનના તોફાનોનો સામનો કરવા માટે આપણને સજ્જ કરે છે કારણ કે તે આપણને પ્રભુની નજીક લાવે છે.

ઈશ્વરને વધુ નજીકથી અનુસરવા માટે મારે મારા પોતાના જીવનમાં શું બલિદાન આપવાની જરૂર છે?

બાઇબલ સંદર્ભ

અબ્રાહમ અને આઇઝેકની ભગવાનની કસોટીની વાર્તા ઉત્પત્તિ 22: 1-19 માં દેખાય છે.

અબ્રાહમ અને આઇઝેક વાર્તા સારાંશ

તેના વચન આપેલા પુત્ર માટે 25 વર્ષ રાહ જોયા પછી, અબ્રાહમને ભગવાન દ્વારા કહેવામાં આવ્યું, "તમારા પુત્ર, તમારા એકમાત્ર પુત્ર, આઇઝેક, જેને તમે પ્રેમ કરો છો, તેને લઈ જાઓ અને તેની પાસે જાઓ. મોરિયાના પ્રદેશમાં. હું તમને જે પર્વતો વિશે કહીશ તેમાંથી એક પર દહનાર્પણ તરીકે તેને અર્પણ કરો." (ઉત્પત્તિ 22:2, NIV)

અબ્રાહમે આજ્ઞા પાળી અને બે વર્ષીય આઇઝેકને લીધોનોકરો, અને એક ગધેડો અને 50-માઇલની મુસાફરી પર પ્રયાણ કર્યું. જ્યારે તેઓ ભગવાનના પસંદ કરેલા સ્થાન પર પહોંચ્યા, ત્યારે અબ્રાહમે નોકરોને ગધેડા સાથે રાહ જોવાનો આદેશ આપ્યો જ્યારે તે અને આઇઝેક પર્વત પર ગયા. તેણે માણસોને કહ્યું, "અમે પૂજા કરીશું અને પછી તમારી પાસે પાછા આવીશું." (ઉત્પત્તિ 22:5, NIV)

આઇઝેકે તેના પિતાને પૂછ્યું કે બલિદાન માટે ઘેટું ક્યાં છે, અને અબ્રાહમે જવાબ આપ્યો કે ભગવાન ઘેટાંને પ્રદાન કરશે. ઉદાસી અને મૂંઝવણમાં, અબ્રાહમે દોરડાથી આઇઝેકને બાંધ્યો અને તેને પથ્થરની વેદી પર મૂક્યો.

અંતિમ કસોટી

જેમ અબ્રાહમે તેના પુત્રને મારવા માટે છરી ઉંચી કરી, તેમ ભગવાનના દૂતે અબ્રાહમને બૂમ પાડી કે તે છોકરાને થોભો અને નુકસાન ન કરે. દેવદૂતે કહ્યું કે તે જાણતો હતો કે અબ્રાહમ ભગવાનથી ડરતો હતો કારણ કે તેણે તેના એકમાત્ર પુત્રને રોક્યો ન હતો. 1><0 જ્યારે ઈબ્રાહીમે ઉપર જોયું, ત્યારે તેણે એક ઘેટાને તેના શિંગડાથી ઝાડીમાં પકડાયેલો જોયો. તેણે તેના પુત્રને બદલે ભગવાન દ્વારા પ્રદાન કરેલા પ્રાણીનું બલિદાન આપ્યું. 1>

પછી પ્રભુના દૂતે અબ્રાહમને બોલાવીને કહ્યું:

"હું મારી જાતના સમ ખાઈને કહું છું કે, તેં આ કર્યું છે અને તારા પુત્ર, તારા એકમાત્ર પુત્રને રોક્યો નથી, તેથી હું તેને ઇબ્રાહિમ ચોક્કસ તમને આશીર્વાદ આપો અને તમારા વંશજોને આકાશમાંના તારાઓ અને સમુદ્ર કિનારેની રેતી જેવા અસંખ્ય બનાવો; તમારા વંશજો તેમના દુશ્મનોના શહેરો પર કબજો કરશે, અને તમારા વંશજો દ્વારા પૃથ્વી પરની બધી પ્રજાઓ આશીર્વાદ પામશે, કારણ કે તમારી પાસે છે. મારી વાત માની." (ઉત્પત્તિ 22:16-18, NIV)

થીમ્સ

વિશ્વાસ : અગાઉ ભગવાને અબ્રાહમને વચન આપ્યું હતું કે તે આઇઝેક દ્વારા તેમનામાંથી એક મહાન રાષ્ટ્ર બનાવશે. આ જ્ઞાને અબ્રાહમને કાં તો તેના માટે સૌથી વધુ મહત્ત્વની બાબતમાં ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવા અથવા ઈશ્વર પર અવિશ્વાસ કરવા દબાણ કર્યું. અબ્રાહમે વિશ્વાસ કરવાનું પસંદ કર્યું.

ઇઝેકને પણ સ્વેચ્છાએ બલિદાન બનવા માટે ભગવાન અને તેના પિતા પર વિશ્વાસ રાખવો પડ્યો. તે યુવક તેના પિતા અબ્રાહમ પાસેથી જોઈ રહ્યો હતો અને શીખતો હતો, જે શાસ્ત્રના સૌથી વિશ્વાસુ વ્યક્તિઓમાંના એક હતા.

આ પણ જુઓ: દુક્કા: 'જીવન દુઃખી છે' દ્વારા બુદ્ધનો અર્થ શું હતો

આજ્ઞાપાલન અને આશીર્વાદ : ભગવાન અબ્રાહમને શીખવતા હતા કે કરારના આશીર્વાદ માટે ભગવાન પ્રત્યે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા અને આજ્ઞાપાલનની જરૂર છે. પોતાના વહાલા, વચન આપેલા પુત્રને સમર્પણ કરવાની અબ્રાહમની ઇચ્છાએ તેમને ઈશ્વરના વચનોની પરિપૂર્ણતા સુરક્ષિત કરી.

અવેજી બલિદાન : આ ઘટના વિશ્વના પાપો માટે, કેલ્વેરી ખાતે ક્રોસ પર તેમના એકમાત્ર પુત્ર, ઈસુ ખ્રિસ્તના ભગવાનના બલિદાનને દર્શાવે છે. જ્યારે ઇશ્વરે અબ્રાહમને આઇઝેકને બલિદાન તરીકે અર્પણ કરવાની આજ્ઞા આપી, ત્યારે ભગવાને આઇઝેકનો વિકલ્પ પૂરો પાડ્યો તે જ રીતે તેણે તેના બલિદાન મૃત્યુ દ્વારા ખ્રિસ્તને આપણા વિકલ્પ તરીકે પ્રદાન કર્યો. ઈશ્વરના આપણા માટેના મહાન પ્રેમને પોતાના માટે જરૂરી હતું જે તેણે અબ્રાહમ પાસેથી નહોતું જોઈતું.

રસના મુદ્દા

અબ્રાહમે તેના સેવકોને કહ્યું કે "અમે" તમારી પાસે પાછા આવીશું, એટલે કે તે અને આઇઝેક બંને. અબ્રાહમે માન્યું હશે કે ભગવાન કાં તો અવેજી બલિદાન આપશે અથવા આઇઝેકને મૃત્યુમાંથી સજીવન કરશે.

મોરિયા પર્વત, જ્યાં આ ઘટના બની હતી, તેનો અર્થ "ભગવાનપ્રદાન કરશે." બાદમાં રાજા સોલોમને ત્યાં પ્રથમ મંદિર બનાવ્યું. આજે, જેરૂસલેમમાં, મુસ્લિમ ધર્મસ્થાન ધ ડોમ ઓફ ધ રોક, આઇઝેકના બલિદાનની જગ્યા પર ઉભું છે.

હિબ્રૂઝ પુસ્તકના લેખક અબ્રાહમને તેના "ફેથ હોલ ઓફ ફેમ"માં ટાંકે છે અને જેમ્સ કહે છે કે અબ્રાહમની આજ્ઞાપાલનનો શ્રેય તેને ન્યાયીપણામાં આપવામાં આવ્યો હતો.

આ લેખને ટાંકો તમારા અવતરણ ઝાવડા, જેક. , 5 એપ્રિલ, 2023, learnreligions.com/abraham-and-isaac-bible-story-summary-700079. ઝાવડા, જેક. (2023, એપ્રિલ 5). અબ્રાહમ અને આઇઝેક બાઇબલ અભ્યાસ માર્ગદર્શિકાની વાર્તા. // પરથી મેળવેલ www.learnreligions.com/abraham-and-isaac-bible-story-summary-700079 ઝાવડા, જેક. "અબ્રાહમ અને આઇઝેક બાઇબલ અભ્યાસ માર્ગદર્શિકાની વાર્તા." ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/abraham-and- isaac-bible-story-summary-700079 (એક્સેસેડ મે 25, 2023). કોપી ટાંકણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.