નવા કરારમાં ચર્ચની વ્યાખ્યા અને અર્થ

નવા કરારમાં ચર્ચની વ્યાખ્યા અને અર્થ
Judy Hall

ચર્ચ શું છે? શું ચર્ચ એક મકાન છે? શું તે એવી જગ્યા છે જ્યાં વિશ્વાસીઓ પૂજા કરવા ભેગા થાય છે? અથવા ચર્ચ લોકો છે - ખ્રિસ્તને અનુસરનારા વિશ્વાસીઓ? આપણે ચર્ચને કેવી રીતે સમજીએ છીએ અને સમજીએ છીએ તે નિર્ધારિત કરવા માટેનું મહત્વનું પરિબળ છે કે આપણે આપણા વિશ્વાસને કેવી રીતે જીવીએ છીએ. આ અભ્યાસના હેતુ માટે, આપણે ચર્ચને "ખ્રિસ્તી ચર્ચ" ના સંદર્ભમાં જોઈશું, જે એક નવા કરારનો ખ્યાલ છે.

ચર્ચનો ઉલ્લેખ કરનાર ઈસુ પ્રથમ વ્યક્તિ હતા

સિમોન પીટરે જવાબ આપ્યો, "તમે ખ્રિસ્ત છો, જીવંત ઈશ્વરના પુત્ર છો." અને ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો, “સિમોન બાર-યોના, તું ધન્ય છે! કેમ કે માંસ અને લોહીએ આ વાત તમને નહિ, પણ મારા સ્વર્ગમાંના પિતાએ પ્રગટ કરી છે. અને હું તમને કહું છું, તમે પીટર છો, અને આ ખડક પર હું મારું ચર્ચ બનાવીશ, અને નરકના દરવાજા તેની સામે જીતી શકશે નહીં. (મેથ્યુ 16:16-18, ESV)

આ પણ જુઓ: સેલ્ટિક ક્રોસ ટેરોટ લેઆઉટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

કેટલાક ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયો, જેમ કે કેથોલિક ચર્ચ, આ શ્લોકનો અર્થ એ થાય છે કે પીટર એ ખડક છે જેના પર ચર્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, અને આ કારણોસર, પીટર છે. પ્રથમ પોપ માનવામાં આવે છે. જો કે, પ્રોટેસ્ટંટ, તેમજ અન્ય ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયો, આ કલમને અલગ રીતે સમજે છે.

જોકે ઘણા માને છે કે ઈસુએ પીટરના નામનો અર્થ અહીં રોક તરીકે નોંધ્યો છે, પણ ખ્રિસ્ત દ્વારા તેમને કોઈ સર્વોચ્ચતા આપવામાં આવી ન હતી. તેના બદલે, ઈસુ પીટરની ઘોષણાનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા: "તમે ખ્રિસ્ત છો, જીવંત ઈશ્વરના પુત્ર છો." વિશ્વાસની આ કબૂલાત છે ખડક જેના પર ચર્ચ બાંધવામાં આવ્યું છે, અને પીટરની જેમ, દરેક વ્યક્તિ જે ઈસુ ખ્રિસ્તને ભગવાન તરીકે સ્વીકારે છે તે ચર્ચનો સભ્ય છે.

ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટમાં ચર્ચની વ્યાખ્યા

નવા કરારમાં "ચર્ચ" શબ્દનો 100 કરતાં વધુ વખત ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેનું ભાષાંતર ગ્રીક શબ્દ એક્લેસિયા પરથી થયું છે જે બે ગ્રીક શબ્દોમાંથી બનેલ છે જેનો અર્થ થાય છે "એસેમ્બલી" અને "ટોક આઉટ" અથવા "ધ કોલ આઉટ." ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ ચર્ચ એ વિશ્વાસીઓનું એક જૂથ છે જેને ભગવાન દ્વારા ઈસુ ખ્રિસ્તના અધિકાર હેઠળ તેમના લોકો તરીકે જીવવા માટે વિશ્વમાંથી બોલાવવામાં આવ્યા છે:

ઈશ્વરે બધી વસ્તુઓ ખ્રિસ્તના અધિકાર હેઠળ મૂકી છે અને તેમને વડા બનાવ્યા છે. ચર્ચના લાભ માટે બધી વસ્તુઓ. અને ચર્ચ તેનું શરીર છે; તે ખ્રિસ્ત દ્વારા સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ બનાવવામાં આવે છે, જે દરેક જગ્યાએ પોતાની જાતને ભરી દે છે. (એફેસીઅન્સ 1:22-23, NLT)

વિશ્વાસીઓનું આ જૂથ અથવા "ખ્રિસ્તનું શરીર" પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 2 માં પેન્ટેકોસ્ટના દિવસે પવિત્ર આત્માના કાર્ય દ્વારા શરૂ થયું હતું અને તે દિવસ સુધી રચના કરવાનું ચાલુ રાખશે. ચર્ચ ઓફ હર્ષાવેશ.

એક વ્યક્તિ ફક્ત ભગવાન અને તારણહાર તરીકે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ રાખીને ચર્ચનો સભ્ય બને છે.

ચર્ચ લોકલ વિરુદ્ધ ચર્ચ યુનિવર્સલ

સ્થાનિક ચર્ચને વિશ્વાસીઓની સ્થાનિક એસેમ્બલી અથવા એક મંડળ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જે પૂજા, ફેલોશિપ, શિક્ષણ, પ્રાર્થના અને વિશ્વાસમાં પ્રોત્સાહન માટે ભૌતિક રીતે એકસાથે મળે છે.(હેબ્રી 10:25). સ્થાનિક ચર્ચ સ્તરે, અમે અન્ય વિશ્વાસીઓ સાથે સંબંધમાં રહી શકીએ છીએ - અમે એકસાથે બ્રેડ તોડીએ છીએ (પવિત્ર કોમ્યુનિયન), અમે એકબીજા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, શીખવીએ છીએ અને શિષ્યો બનાવીએ છીએ, એકબીજાને મજબૂત અને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ.

તે જ સમયે, બધા વિશ્વાસીઓ સાર્વત્રિક ચર્ચના સભ્યો છે. સાર્વત્રિક ચર્ચ દરેક વ્યક્તિથી બનેલું છે જેણે મુક્તિ માટે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ કર્યો છે, જેમાં સમગ્ર પૃથ્વી પરના દરેક સ્થાનિક ચર્ચ મંડળના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે:

કારણ કે આપણે બધાએ એક આત્મા દ્વારા બાપ્તિસ્મા લીધું છે જેથી એક શરીર રચાય - ભલે યહૂદીઓ કે બિનયહૂદીઓ, ગુલામ કે સ્વતંત્ર - અને આપણને બધાને પીવા માટે એક જ આત્મા આપવામાં આવ્યો હતો. (1 કોરીંથી 12:13, NIV)

ઈશ્વરના લોકો ચર્ચ છે

ઈંગ્લેન્ડમાં હોમ ચર્ચ ચળવળના સ્થાપક, કેનન અર્નેસ્ટ સાઉથકોટ, ચર્ચને શ્રેષ્ઠ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે:

"સૌથી પવિત્ર ક્ષણ ચર્ચ સેવા એ ક્ષણ છે જ્યારે ભગવાનના લોકો - ઉપદેશ અને સંસ્કાર દ્વારા મજબૂત બને છે - ચર્ચ બનવા માટે ચર્ચના દરવાજામાંથી બહાર વિશ્વમાં જાય છે. અમે ચર્ચમાં જતા નથી; અમે ચર્ચ છીએ." તેથી, ચર્ચ એ સ્થાન નથી. તે મકાન નથી, તે સ્થાન નથી, અને તે સંપ્રદાય નથી. ઈશ્વરના લોકો જે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં છે તેઓ ચર્ચ છે.

ચર્ચનો હેતુ

ચર્ચનો હેતુ ત્રણ ગણો છે. દરેક સભ્યને આધ્યાત્મિક પરિપક્વતામાં લાવવાના હેતુથી ચર્ચ એક સાથે આવે છે (એસેમ્બલ કરે છે) (એફેસીઅન્સ 4:13). આવિશ્વમાં અવિશ્વાસીઓ માટે ખ્રિસ્તના પ્રેમ અને સુવાર્તા સંદેશને ફેલાવવા માટે ચર્ચ (મેથ્યુ 28:18-20) સુધી પહોંચે છે. આ મહાન કમિશન છે, દુનિયામાં જઈને શિષ્યો બનાવવાનું. તેથી, ચર્ચનો હેતુ વિશ્વાસીઓ અને અવિશ્વાસીઓની સેવા કરવાનો છે.

ચર્ચ, સાર્વત્રિક અને સ્થાનિક બંને અર્થમાં, મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે પ્રાથમિક વાહન છે જેના દ્વારા ભગવાન પૃથ્વી પરના તેમના હેતુઓને પૂર્ણ કરે છે. ચર્ચ એ ખ્રિસ્તનું શરીર છે - તેનું હૃદય, તેનું મોં, તેના હાથ અને પગ - વિશ્વ સુધી પહોંચે છે:

હવે તમે ખ્રિસ્તનું શરીર છો, અને તમારામાંના દરેક તેનો એક ભાગ છે. <4(1 કોરીંથી 12:27, NIV)

ચર્ચ એ ઈશ્વરના રાજ્યના લોકો છે. ચર્ચ એ ખ્રિસ્તની કન્યા છે:

પતિઓ, તમારી પત્નીઓને પ્રેમ કરો, જેમ ખ્રિસ્તે ચર્ચને પ્રેમ કર્યો અને તેણીને પવિત્ર બનાવવા માટે પોતાની જાતને આપી દીધી, શબ્દ દ્વારા પાણીના ધોવાથી તેણીને શુદ્ધ કરી. તેણે ચર્ચને પોતાની જાતને ભવ્યતામાં રજૂ કરવા માટે આ કર્યું, કોઈ ડાઘ કે સળ અથવા એવું કંઈપણ વિના, પરંતુ પવિત્ર અને દોષરહિત. (એફેસીઅન્સ 5:25-27 (CSB)

ચર્ચનો સર્વોચ્ચ હેતુ ઇસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા ભગવાનને પ્રેમ કરવો અને તેની ઉપાસના કરવાનો છે અને તેને સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ કરવાનો છે.

આ પણ જુઓ: પ્રકટીકરણમાં ઈસુનો સફેદ ઘોડોઆ લેખને ટાંકો તમારા અવતરણ ફેયરચાઇલ્ડ, મેરી." ચર્ચ શું છે?" ધર્મ શીખો, ઑગસ્ટ 28, 2020, learnreligions.com/what-is-the-church-700486. ફેરચાઇલ્ડ, મેરી. (2020, ઑગસ્ટ 28). ચર્ચ શું છે?//www.learnreligions.com/what-is-the-church-700486 Fairchild, મેરી પરથી મેળવેલ. "ચર્ચ શું છે?" ધર્મ શીખો. //www.learnreligions.com/what-is-the-church-700486 (એક્સેસ કરેલ મે 25, 2023). નકલ અવતરણJudy Hall
Judy Hall
જુડી હોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત લેખક, શિક્ષક અને ક્રિસ્ટલ નિષ્ણાત છે જેમણે આધ્યાત્મિક ઉપચારથી લઈને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સુધીના વિષયો પર 40 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. 40 વર્ષથી વધુની કારકિર્દી સાથે, જુડીએ અસંખ્ય વ્યક્તિઓને તેમના આધ્યાત્મિક સ્વ સાથે જોડાવા અને હીલિંગ સ્ફટિકોની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા આપી છે.જુડીનું કાર્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ટેરોટ અને વિવિધ ઉપચાર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ આધ્યાત્મિક અને વિશિષ્ટ વિદ્યાશાખાઓના તેના વ્યાપક જ્ઞાન દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યેનો તેણીનો અનોખો અભિગમ પ્રાચીન શાણપણને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે વાચકોને તેમના જીવનમાં વધુ સંતુલન અને સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરે છે.જ્યારે તેણી લખતી નથી અથવા શીખવતી નથી, ત્યારે જુડી નવી આંતરદૃષ્ટિ અને અનુભવોની શોધમાં વિશ્વની મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. અન્વેષણ અને આજીવન શિક્ષણ માટેની તેણીની ઉત્કટતા તેના કાર્યમાં સ્પષ્ટ છે, જે વિશ્વભરના આધ્યાત્મિક શોધકોને પ્રેરણા અને સશક્તિકરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.