Co znamená svátek Pesach pro křesťany?

Co znamená svátek Pesach pro křesťany?
Judy Hall

Svátek Pesach připomíná vysvobození Izraele z egyptského otroctví. O Pesachu Židé také oslavují zrození židovského národa poté, co jej Bůh vysvobodil ze zajetí. Dnes židovský národ neslaví Pesach pouze jako historickou událost, ale v širším smyslu oslavuje svou židovskou svobodu.

Svátek Pesach

  • Pesach začíná 15. den hebrejského měsíce nissan (březen nebo duben) a trvá osm dní.
  • Hebrejské slovo Pesach znamená "přejít".
  • Starozákonní odkazy na velikonoční svátek: Exodus 12; Numeri 9, 1-14; Numeri 28, 16-25; Deuteronomium 16, 1-6; Jozue 5, 10; 2. Královská 23, 21-23; 2. Letopisů 30, 1-5; 35, 1-19; Ezdráš 6, 19-22; Ezechiel 45, 21-24.
  • Novozákonní odkazy na velikonoční svátky: Matouš 26; Marek 14; Lukáš 2, 22; Jan 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19; Skutky 12, 4; 1 Korintským 5, 7.

Během svátku Pesach se Židé účastní sederového jídla, jehož součástí je vyprávění o Exodu a Božím vysvobození z egyptského otroctví. Každý účastník sederu osobně prožívá národní oslavu svobody díky Božímu zásahu a vysvobození.

Hag HaMatzah (svátek nekvašených chlebů) a Jom haBikkurim (prvotiny) jsou v 23. kapitole knihy Leviticus zmíněny jako samostatné svátky. Dnes však Židé slaví všechny tři svátky jako součást osmidenního svátku Pesach.

Viz_také: Mictecacihuatl: bohyně smrti v aztéckém náboženství

Kdy se slaví Pesach?

Pesach začíná 15. den hebrejského měsíce nissan (který připadá na březen nebo duben) a trvá osm dní. Původně začínal Pesach za soumraku čtrnáctého dne měsíce nissan (3. Mojžíšova 23,5) a 15. den pak začínal svátek nekvašených chlebů, který trval sedm dní (3. Mojžíšova 23,6).

Svátek Pesach v Bibli

Příběh Pesachu je zaznamenán v knize Exodus. Poté, co byl Josef, syn Jákobův, prodán do otroctví v Egyptě, byl Bohem podporován a velmi požehnán. Nakonec dosáhl vysokého postavení jako zástupce faraona. Časem Josef přestěhoval celou svou rodinu do Egypta a chránil ji tam.

O čtyři sta let později se Izraelité rozrostli na dvoumilionový národ.Hebrejci se rozrostli natolik, že se nový faraon obával jejich moci. Aby si nad nimi udržel kontrolu, udělal z nich otroky a utiskoval je těžkou prací a krutým zacházením.

Jednoho dne přišel Bůh skrze muže jménem Mojžíš, aby zachránil svůj lid.

V době, kdy se Mojžíš narodil, nařídil faraon smrt všech hebrejských mužů, ale Bůh Mojžíše ušetřil, když ho jeho matka ukryla v košíku na břehu Nilu. Faraonova dcera dítě našla a vychovala ho jako vlastní.

Později Mojžíš uprchl do Midjánu poté, co zabil Egypťana za to, že krutě zbil jednoho z jeho lidí. Bůh se Mojžíšovi zjevil v hořícím keři a řekl: "Viděl jsem bídu svého lidu. Slyšel jsem jeho volání, záleží mi na jeho utrpení a přišel jsem ho zachránit. Posílám tě k faraónovi, abys vyvedl můj lid z Egypta." (2. Mojžíšova 3,7-10).

Po výmluvách Mojžíš nakonec Boha poslechl. Faraon však odmítl Izraelce propustit. Bůh seslal deset ran, aby ho přesvědčil. Při poslední ráně Bůh slíbil, že o půlnoci patnáctého dne měsíce nissan zabije každého prvorozeného syna v Egyptě.

Hospodin dal Mojžíšovi pokyny, aby byl jeho lid ušetřen. Každá hebrejská rodina měla vzít velikonočního beránka, zabít ho a část krve položit na rámy dveří svých domů. Když ničitel procházel Egyptem, nevstoupil do domů pokrytých krví velikonočního beránka.

Viz_také: Oslava svátku Tří králů v Mexiku

Tyto a další pokyny se staly součástí trvalého Božího nařízení o slavení velikonočních svátků, aby si všechny budoucí generace vždy připomínaly velké Boží vysvobození.

O půlnoci Hospodin pobil všechny prvorozené v Egyptě. Té noci si faraon zavolal Mojžíše a řekl: "Nech můj lid, jdi." Spěšně odešli a Bůh je vedl k Rudému moři. Po několika dnech si to faraon rozmyslel a poslal své vojsko, aby je pronásledovalo. Když k nim egyptské vojsko dorazilo na břehu Rudého moře, hebrejský lid se vyděsil a volal k Bohu.

Mojžíš odpověděl: "Neboj se, stůj pevně a uvidíš, jaké vysvobození ti dnes Hospodin přinese."

Mojžíš vztáhl ruku, moře se rozestoupilo a umožnilo Izraelitům přejít po suché zemi s vodní stěnou po obou stranách. Když egyptské vojsko následovalo, bylo zmateno. Pak Mojžíš znovu vztáhl ruku nad moře a celé vojsko bylo smeteno a nikdo nepřežil.

Ježíš je naplněním Paschy

Ve 22. kapitole Lukášova evangelia se Ježíš Kristus dělí se svými apoštoly o velikonoční hostinu a říká: "Velmi jsem toužil jíst s vámi tento velikonoční pokrm, než začne mé utrpení. Nyní vám totiž říkám, že tento pokrm už nebudu jíst, dokud se nenaplní jeho význam v Božím království" (L 22,15-16, NLT).

Ježíš je naplněním Velikonoc. Je Božím Beránkem, který byl obětován, aby nás osvobodil z otroctví hříchu (Jan 1,29; Žalm 22; Izajáš 53). Ježíšova krev nás přikrývá a chrání a jeho tělo bylo rozbito, aby nás osvobodilo od věčné smrti (1 Kor 5,7).

V židovské tradici se během pesachového sederu zpívá chvalozpěv známý jako Halel. Je v něm Žalm 118,22, který mluví o Mesiáši: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným." (NIV) Týden před svou smrtí Ježíš u Matouše 21,42 řekl, že on je tím kamenem, který stavitelé zavrhli.

Bůh přikázal Izraelitům, aby si jeho velké vysvobození připomínali vždy prostřednictvím velikonočního pokrmu. Ježíš Kristus přikázal svým následovníkům, aby si jeho oběť připomínali neustále prostřednictvím Večeře Páně.

Zajímavá fakta o svátku Pesach

  • Židé při sederu pijí čtyři poháry vína. Třetí pohár se nazývá pohár vykoupení, stejný pohár vína, který se pije při Poslední večeři.
  • Chléb Poslední večeře je Afikomen Pesachu neboli prostřední macesy, která se vytáhne a rozlomí na dvě poloviny. Polovina se zabalí do bílého plátna a schová se. Děti hledají nekvašený chléb v bílém plátně, a kdo ho najde, přinese ho zpět, aby byl vykoupen za odměnu. Druhá polovina chleba se sní, čímž jídlo končí.
Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "Gain a Christian Perspective on the Passover Feast." Learn Religions, Sep. 3, 2021, learnreligions.com/bible-feast-of-passover-700185. Fairchild, Mary. (2021, September 3). Gain a Christian Perspective on the Passover Feast. Retrieved from //www.learnreligions.com/bible-feast-of-passover-700185 Fairchild, Mary. "Gain a Christian Perspectiveo svátku Pesach." Learn Religions. //www.learnreligions.com/bible-feast-of-passover-700185 (navštíveno 25. května 2023). copy citation



Judy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.