Dějiny římskokatolické církve

Dějiny římskokatolické církve
Judy Hall

Římskokatolická církev, která sídlí ve Vatikánu a v jejímž čele stojí papež, je největší ze všech větví křesťanství a na celém světě má asi 1,3 miliardy stoupenců. Zhruba každý druhý křesťan je římský katolík a každý sedmý člověk na světě. Ve Spojených státech se ke katolicismu hlásí asi 22 % obyvatel.

Počátky římskokatolické církve

Samotný římský katolicismus tvrdí, že římskokatolickou církev založil Kristus, když dal pokyn apoštolu Petrovi jako hlavě církve. Toto přesvědčení se zakládá na verši Matouše 16,18, kdy Ježíš Kristus řekl Petrovi:

"A já ti říkám, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány Hádu ji nepřemohou." (NIV).

Podle Moodyho příručka teologie , oficiální počátek římskokatolické církve nastal v roce 590 n. l. s papežem Řehořem I. Tato doba znamenala konsolidaci zemí ovládaných autoritou papeže, a tím i moci církve, do zemí, které byly později známy jako "papežské státy".

Raná křesťanská církev

Po nanebevstoupení Ježíše Krista, když apoštolové začali šířit evangelium a získávat učedníky, vytvořili počáteční strukturu raně křesťanské církve. Je obtížné, ne-li nemožné, oddělit počáteční fáze římskokatolické církve od počátků církve raně křesťanské.

Šimon Petr, jeden z dvanácti Ježíšových učedníků, se stal vlivným vůdcem židovského křesťanského hnutí. Později převzal vedení Jakub, pravděpodobně Ježíšův bratr. Tito Kristovi následovníci sami sebe považovali za reformní hnutí v rámci judaismu, přesto se nadále řídili mnoha židovskými zákony.

Viz_také: Jan Marek - evangelista, který napsal Markovo evangelium

V této době měl Saul, původně jeden z nejsilnějších pronásledovatelů prvních židovských křesťanů, na cestě do Damašku oslepující vidění Ježíše Krista a stal se křesťanem. Přijal jméno Pavel a stal se největším evangelistou raně křesťanské církve. Pavlova služba, nazývaná také pavlovské křesťanství, byla zaměřena především na pohany. V jemných ohledech byla již raná církevse rozděluje.

Dalším systémem víry v této době bylo gnostické křesťanství, které učilo, že Ježíš byl duchovní bytostí, kterou Bůh poslal, aby lidem předala poznání a oni tak mohli uniknout strastem života na zemi.

Kromě gnostického, židovského a pavlovského křesťanství se začalo vyučovat mnoho dalších verzí křesťanství. Po pádu Jeruzaléma v roce 70 n. l. bylo židovské křesťanské hnutí rozprášeno. Dominantními skupinami zůstaly pavlovské a gnostické křesťanství.

Římská říše právně uznala pavlovské křesťanství jako platné náboženství v roce 313 n. l. Později v tomto století, v roce 380 n. l., se římský katolicismus stal oficiálním náboženstvím Římské říše. Během následujících 1000 let byli katolíci jedinými lidmi uznávanými jako křesťané.

V roce 1054 n. l. došlo k formálnímu rozkolu mezi římskokatolickou a východní pravoslavnou církví. Toto rozdělení trvá dodnes.

K dalšímu velkému rozdělení došlo v 16. století v souvislosti s protestantskou reformací.

Ti, kdo zůstali věrní římskému katolicismu, věřili, že centrální regulace učení ze strany církevních představitelů je nezbytná, aby se zabránilo zmatkům a rozdělení uvnitř církve a zkažení její víry.

Klíčová data a události v dějinách římského katolicismu

cca 33 až 100 n. l: Toto období je známé jako apoštolský věk, během něhož stálo v čele prvotní církve 12 Ježíšových apoštolů, kteří zahájili misijní činnost s cílem obrátit Židy na křesťanství v různých oblastech Středomoří a Středního východu.

cca 60 n. l. : Apoštol Pavel se vrací do Říma poté, co byl pronásledován za pokus o obrácení Židů na křesťanství. Říká se, že spolupracoval s Petrem. V tomto období se možná začala budovat pověst Říma jako centra křesťanské církve, ačkoli praxe byla kvůli římské opozici vedena skrytě. Pavel umírá kolem roku 68 n. l., pravděpodobně popraven stětím na příkaz císaře.Nero. V této době je také ukřižován apoštol Petr.

100 n. l. až 325 n. l. : Toto období, známé jako období před nicejským koncilem, znamenalo stále intenzivnější oddělování nově se rodící křesťanské církve od židovské kultury a postupné šíření křesťanství do západní Evropy, Středomoří a na Blízký východ.

200 CE: Pod vedením lyonského biskupa Ireneje byla vytvořena základní struktura katolické církve. Byl zaveden systém řízení regionálních odnoží pod absolutním vedením z Říma. Byly formalizovány základní principy katolicismu zahrnující absolutní vládu víry.

313 CE: Římský císař Konstantin legalizoval křesťanství a v roce 330 přenesl hlavní město Říma do Konstantinopole, takže křesťanská církev zůstala ústřední autoritou v Římě.

325 N. L: První nicejský koncil svolal římský císař Konstantin I. Koncil se pokusil uspořádat vedení církve podle modelu podobného římskému systému a také formalizoval klíčové články víry.

551 N. L: Na Chalcedonském koncilu byla hlava církve v Konstantinopoli prohlášena za hlavu východní větve církve, která se svou autoritou rovná papeži. Tím fakticky začalo rozdělení církve na východní pravoslavnou a římskokatolickou větev.

590 N. L: Papež Řehoř I. zahajuje svůj papežský úřad, během něhož katolická církev vyvíjí rozsáhlé úsilí o obrácení pohanských národů na katolickou víru. Tím začíná období obrovské politické a vojenské moci kontrolované katolickými papeži. Toto datum někteří označují za počátek katolické církve, jak ji známe dnes.

632 N. L: Islámský prorok Mohamed umírá. V následujících letech vede vzestup islámu a rozsáhlé dobytí velké části Evropy k brutálnímu pronásledování křesťanů a odstranění všech hlav katolických církví s výjimkou těch v Římě a Konstantinopoli. V těchto letech začíná období velkých konfliktů a dlouhotrvajících střetů mezi křesťanskou a islámskou vírou.

1054 N. L: Velké východo-západní schizma znamená formální rozdělení římskokatolické a východní pravoslavné větve katolické církve.

1250. léta n. l: Inkvizice začíná v katolické církvi - pokus o potlačení náboženských kacířů a obrácení nekřesťanů. Různé formy násilné inkvizice přetrvají několik set let (až do počátku 19. století) a nakonec se zaměří na židovské a muslimské národy, které je třeba obrátit na víru, a také na vyhánění kacířů uvnitř katolické církve.

1517 N. L: Martin Luther zveřejňuje 95 tezí, v nichž formalizuje argumenty proti učení a praxi římskokatolické církve a fakticky tak zahajuje odluku protestantů od katolické církve.

1534 N. L: Anglický král Jindřich VIII. se prohlašuje za nejvyšší hlavu anglikánské církve a odděluje anglikánskou církev od římskokatolické.

1545-1563 N. L: Začíná katolická protireformace, období obnovy vlivu katolické církve v reakci na protestantskou reformaci.

Viz_také: Co říká Bible o osudu?

1870 N. L: První vatikánský koncil vyhlašuje politiku papežské neomylnosti, podle níž jsou papežova rozhodnutí nezpochybnitelná - jsou v podstatě považována za Boží slovo.

60. léta 20. století : Druhý vatikánský koncil na řadě zasedání potvrdil církevní politiku a inicioval několik opatření zaměřených na modernizaci katolické církve.

Cite this Article Format Your Citation Fairchild, Mary. "A Concise History of the Roman Catholic Church." Learn Religions, Sep. 3, 2021, learnreligions.com/roman-catholic-church-history-700528. Fairchild, Mary. (2021, September 3). A Concise History of the Roman Catholic Church. Retrieved from //www.learnreligions.com/roman-catholic-church-history-700528 Fairchild, Mary. "A Concise History of the.Římskokatolická církev." Learn Religions. //www.learnreligions.com/roman-catholic-church-history-700528 (přístup 25. 5. 2023). copy citationJudy Hall
Judy Hall
Judy Hall je mezinárodně uznávaná autorka, učitelka a odbornice na krystaly, která napsala přes 40 knih na témata od duchovního léčení po metafyziku. S kariérou trvající více než 40 let inspirovala Judy nespočet jednotlivců, aby se spojili se svým duchovním já a využili sílu léčivých krystalů.Judyina práce se opírá o její rozsáhlé znalosti z různých duchovních a esoterických disciplín, včetně astrologie, tarotu a různých léčebných modalit. Její jedinečný přístup k spiritualitě spojuje starou moudrost s moderní vědou a poskytuje čtenářům praktické nástroje pro dosažení větší rovnováhy a harmonie v jejich životech.Když Judy nepíše ani neučí, můžete ji najít, jak cestuje po světě a hledá nové poznatky a zkušenosti. Její vášeň pro objevování a celoživotní učení je evidentní v její práci, která nadále inspiruje a posiluje duchovní hledače po celém světě.